این خواب از شما می خواهد تا با ناراحتی ها و مشکلات به وجود آمده در این بازه ی زمانی به شیوه ای منطقی برخورد کنید. صرفا از شما می خواهد تا بیش از گذشته به احساسات شخصی و سرگرمی های فردی خود اهمیت دهید و به معاشرت با انسان ها و افکاری بپردازید که باعث می شوند نسبت به خود احساس بهتری داشته باشید.

این خواب از شما می خواهد تا به کار ها و فعالیت هایی بپردازید که باعث می شوند احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید. درود بر شما ، بیانگر رفاه مالی یا راحتی بیشتر و جدیدتر در زندگانی آینده ی شماست. درود بر شما ، این نشان دهنده ی افزایش قدرت رفاهی یا مال در بین اعضای خانواده یا بستگان شماست که باید برای این مهم کمی نیز صبور باشید.